Tutkimukset, raportit ja työmallit

Olemme julkaisseet toiminnastamme tutkimuksia, raportteja ja työmalleja, jotka ovat luettavissa sähköisesti. Ne valottavat tekemämme työn tuloksellisuutta, hyötyjä, vaikutuksia ja haasteita.

Tilaukset ja tiedustelut:

julkaisut@tukikohta.org tai puh. 045 133 7456

SATU-toimintamalli – Tukea ja palveluohjausta päihteitä käyttäville sairaalaympäristössä

toim. Miia Piho & Pauliina Rantala (2019)

Tukikohta ry:n kehittämä SATU-toiminta vie tukea ja palveluohjausta päihteitä käyttäville sairaalaympäristöön. SATU-toiminnassa työntekijät jalkautuvat sairaaloihin ja etsivät aktiivisesti asiakkaita, joilla on ongelmallista päihteiden käyttöä. Ajatuksena on, että sairaalahoidossa ollessaan ihminen voi olla valmiimpi ottamaan apua vastaan. Prosessi alkaa sairaalassa, mutta jatkuu asiakkaan kotiuduttua. Asiakkaalle tarjotaan rinnalla kulkemista ja palveluohjausta ja häntä tuetaan hakeutumaan hänelle soveltuviin palveluihin kuten katkolle, päihdekuntoutukseen tai muihin palveluihin. Tavoitteena on vähentää päihteiden käytöstä aiheutuvia haittoja ja parantaa ihmisen elämänlaatua, vaikka päihteiden käyttö vielä jatkuisikin.

Työmalli kuvataan tuoreessa SATU-toiminnasta ilmestyneessä julkaisussa. Toimintamalli on luettavissa sähköisessä muodossa täällä. Painettua versiota voi tilata Tukikohta ry:stä.


OK-hankkeen loppuraportti

toim. Taina Schneider, Teemu Kaskela & Irina Köntti (2019)

Opioidikorvaushoidossa olevien sosiaalisen osallisuuden vahvistamisen kehittämishanke eli OK-hanke toteutettiin vuosina 2016-2019. Sen päätavoitteena oli kehittää päihdepalveluja niin, että opioidikorvaushoidossa olevat ovat itse aktiivisia toimijoita hoidossaan. Hankkeessa kehitettiin myös vertaistyötä, kokemusasiantuntijatoimintaa sekä työelämäosallisuutta lisääviä toimintamalleja. Kehittäminen hankkeessa tapahtui yhteistyössä korvaushoidossa olevien kanssa.

Tässä raportissa kuvataan hankkeessa kehitetyt toimintamallit sekä arvioidaan hankkeen onnistumista. Raportin sähköinen versio on luettavissa täällä.

Hankkeessa olivat mukana A-klinikkasäätiö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy, Sovatek-säätiö, Tukikohta ry ja Kirkkopalvelut ry/Seurakuntaopisto.


Tarinoita vertaisuudesta – Osiksen vertaisten tarinoita vertaistyön ytimestä

toim. Hede Kumpulainen & Kati Savolainen (2017)

Päihdetyön vertaistoimintaa kehittävän Osis II -hankkeen loppujulkaisuun on koottu vertaisten kokemuksia käytännön vertaistyöstä. Tarinoita vertaisuudesta – Osiksen vertaisten tarinoita vertaistyön ytimestä kuvaa vertaistoiminnan arkea vertaisten itsensä kertomana ja avaa vertaistoiminnan merkitystä niin vertaisille itselleen kuin heidän tukemilleen ihmisille. Vertaisten tarinat paljastavat, että vertaistoiminta on paljon enemmän kuin vain palveluihin saattamista, ohjaamista ja vertaistuen antamista. Se on myös vertaiselle mahdollisuus löytää itselleen uusi identiteetti ja paikka yhteiskunnassa. Sen avulla voi tuntea olevansa muutakin kuin päihteiden käyttäjä. Toiminta myös tarjoaa sisältöä elämään ja yhteisön johon kuulua.

Julkaisun tarinat kertovat siitä, kuinka vertaistyön tekeminen tarjoaa merkityksellisyyden ja osallisuuden kokemuksia toiminnassa mukana oleville ihmisille. “Kun saat autettuu jotain toista, saat itekkin jotain takas. Siitä saa paremmat kiksit, kun mistään kamasta ikinä”, kuvaa eräs Osiksen vertaistoiminnassa mukana ollut vertainen kokemuksiaan kirjasessa.

Tarinoita vertaisuudesta on julkaistu painettuna vihkosena. Sitä voi tilata Tukikohta ry:stä maksutta (huom. postikulut veloitetaan). Se on myös sähköinen julkaisu, joka on luettavissa täällä.


Sopi Jikko -työmalli. Huumekuntoutusta Senegalissa

Jaana Novitskij & Lamine Touré (2015)

Tässä työkirjassa esitellään päihdekuntoutujien kanssa työskentelyyn soveltuvia menetelmiä ja työtapoja, jotka on todettu toimiviksi Senegalin olosuhteissa. Kirjassa esitelty huumekuntoutusmalli on seitsemän vuoden aikana Sopi jikko -keskuksessa tehdyn kehittämistyön tulos. Työkirja tarjoaa päihdekuntoutujien kanssa Senegalissa tehtävälle työlle rakenteet ja lähtökohdat, se auttaa ymmärtämään päihde- ja riippuvuusproblematiikkaa laajemmin sekä osoittaa psykososiaalisen kuntoutuksen merkityksen ja tarpeen. Kirja on suunnattu senegalilaisille päihdetyön ohjaajille, sosiaalityöntekijöille ja huumekuntoutuksen parissa työskenteleville. Suomalainen lukija puolestaan pääsee kirjan kautta tutustumaan ainutlaatuiseen kehityshankkeeseen ja päihdetyön menetelmien soveltamiseen länsimaisesta kulttuurista poikkeavassa kontekstissa.

Kirjan suomenkielinen versio on julkaistu sähköisessä muodossa ja se on luettavissa täällä. Ranskankieliseen versioon voit tutustua täällä.


”Tää on meidän juttu” – päihdetyön vertaistoiminnan opas

Helena Virokannas (toim.), Liisa Osolanus ja Tiina Varonen (2014)

Kirja kertoo käytännön tasolla vertaistoiminnan kehittämisestä, menetelmistä ja havainnoista huumetyön vertaistoimintaa kehittäneen Osis-hankkeen (2011-2014) näkökulmasta. Punaisena lankana on vertaisten ja ammattilaisten yhteistyö. Mukaanottamisen ja osallistamisen tuloksena vertaiset ovat voimaantuneet. Toimivan yhteistyön avulla on tavoitettu syvällä päihdemaailmassa eläviä ihmisiä ja heitä on saatu palvelujärjestelmän piiriin. Kirjassa esitellään Katuklinikka ja Verna -mallit niin vertaisen kuin ammattilaisen näkökulmasta. Kirjoittajat ovat Osis-hankkeen työntekijöitä, ja mukana on paljon vertaisten suoria lainauksia. Osis on A-klinikkasäätiön/Helsingin Vinkin ja Tukikohta ry:n kumppanuushanke, jota rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Kirja on tarkoitettu ammattilaisille, alan opiskelijoille ja vertaistoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille. Kirja on sähköisesti luettavissa täällä.


“Kohtaamisen kautta tukeen” – Avoimien ovien toiminnan ja palveluohjauksen vaikutus huumeita käyttävien asiakkaiden elämäntilanteeseen

Sauli Suominen & Katja Malin-Kaartinen (2013)

Tutkimus valottaa järjestön Avointen ovien toiminnan ja palveluohjauksen vaikutusta huumeita käyttävien asiakkaiden elämäntilanteeseen. Tutkimuksessa on hyödynnetty ns. bikva-menetelmää ja sitä varten on haastateltu järjestön asiakkaita, asiakkaiden läheisiä, järjestön työntekijöitä sekä yhteistyökumppaneita. Tutkimuksen mukaan matalan kynnyksen päiväkeskustoiminta sekä palveluohjaus on onnistunut parantamaan asiakkaiden elämäntilannetta. Järjestön toiminnan piirissä he ovat kokeneet tulleensa hyväksytyiksi juuri sellaisina kuin ovat, ilman rooleja tai vaatimuksia. Järjestön tekemän työn tuloksellisuus perustuu toiminnan joustavuuteen ja asiakkaan tukemiseen ilman ennakkoehtoja. Tutkimus on luettavissa sähköisesti täällä. Painetusta versiosta on valitettavasti painos loppunut.


Palveluohjaus-työmalli

Henna Rauhala (2011)

Mitä on palveluohjaus työmenetelmänä? Kuinka tukea päihteitä käyttävää asiakasta palveluiden viidakossa? Tämä palveluohjauksellista työtapaa päihdetyössä mallintava julkaisu vastaa näihin ja moniin muihin kysymyksiin. Kirja on luettavissa sähköisessä muodossa täältä. Painetusta versiosta on valitettavasti painos loppunut.


“Vaik on viel käyttöö” – ET-työmallin vaikutus nuorten huumeiden käyttäjien elämään.

VTT Sinikka Törmä & VTT Kari Huotari (2010)

Tutkimus paljastaa, että päihteitä käyttävät asiakkaat voivat saada ilmeisiä hyötyjä haittoja vähentävästä, psykososiaaliseen kuntoutukseen ja vertaisvaikuttamiseen perustuvasta ryhmätoiminnasta. Hinta 6 euroa. Tutkimus on myös luettavissa sähköisessä muodossa täällä.


Muutoksen mahdollisuus huumetyössä – ET-ohjaajan käsikirja

Jaana Novitskij (2006)

Kirja on päihteitä käyttävien tai syrjäytymisuhan alla olevien asiakkaiden kanssa työtä tekeville soveltuva käytännön työkalupakki. ET-ohjaajan käsikirja tarjoaa ryhmänohjaajalle käytännön työssä testatun menetelmän, Elämäntaitoryhmämallin, millä motivoida asiakasta muutokseen ja kartuttaa tämän elämänhallinnan taitoja. Hinta 10 euroa.