Säännöt

Tutustu Tukikohta ry:n sääntöihin.

Säännöt

Yhdistyksen nimi

1§ Yhdistyksen nimi on Tukikohta r.y.

Yhdistyksen kotipaikka

2§ Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja sen toimialueena on koko Suomi.

Yhdistyksen tarkoitus

3§ Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja auttaa päihteitä käyttäviä, kuntoutujia ja heidän läheisiään sekä kehittää päihdetyötä ja ylläpitää koulutustoimintaa.
Yhdistyksen tarkoituksena on myös vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen siten, että

 • päihteitä käyttävien ja kuntoutujien läheisiin suhtauduttaisiin ymmärtäväisesti ja että heidän tuentarpeensa tunnustettaisiin yleisesti
 • päihteitä käyttäviin kohdistuvia vakiintuneita mielikuvia muutettaisiin hoitoa suosiviksi
 • päihteitä käyttävien elinolosuhteita voitaisiin parantaa ja heidän riskikäyttäytymistään vähentää ja siten ehkäistä syrjäytymistä.

Yhdistyksen toimintamuodot

4§ Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää psykososiaalista kuntoutusta ja terapiaa sekä ylläpitää koulutus- ja ryhmätoimintaa
 • tuo koulutuksen avulla esille päihteitä käyttävien ja heidän läheistensä elämäntilannetta paikallisella tasolla sekä järjestää alan koulutusta, luentoja ja yleisötilaisuuksia
 • toimii yhteistyössä hoito- ym. organisaatioiden kanssa
 • pyrkii kehittämään päihderiippuvuudesta kärsiville suunnattua kuntoutusta, jossa tuetaan arkipäivän elämästä selviytymistä ja yhteiskuntaan integroitumista
 • osallistuu erilaisten päihdetyön tukimuotojen kehittämiseen sekä itsenäisesti että yhdessä muiden järjestöjen ja organisaatioiden kanssa
 • harjoittaa julkaisutoimintaa toimittamalla ja julkaisemalla alaan liittyvää kirjallisuutta ja muuta materiaalia
 • osallistuu julkiseen keskusteluun ja ottaa kantaa asiaan liittyvissä kysymyksissä sekä harjoittaa alan tutkimustoimintaa.

5§ Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää myyjäisiä, arpajaisia, varainkeräyksiä sekä kirpputoreja ja talkootöitä.

Jäsenyys

6§ Yhdistyksen varsinaisia jäseniä tai kannatusjäseniä ovat yhdistyksen hallituksen hyväksymät yksityiset henkilöt, oikeuskelpoiset yhteisöt tai säätiöt. Liittymällä yhdistykseen jäsen sitoutuu noudattamaan yhdistyksen tarkoitusperiä ja suorittamaan vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun tai kannatusjäsenmaksun.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi yhdistyksen kokous kutsuu hallituksen esityksestä erityisesti ansioituneet henkilöt. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua yhdistykselle.

Tukikohta ry:n jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

7§ Yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on kokouksissa yhtäläinen äänioikeus ja yksi ääni. Yhdistyksen kannatusjäsenillä sekä kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Vaalit toimitetaan umpilipuin, jos joku äänivaltainen edustaja sitä vaatii.

Yhdistyksen kokous

8§ Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä, jolloin

 • käsitellään yhdistyksen toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto
 • vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös
 • päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
  vastuuvelvollisille
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
 • määrätään varsinaisten jäsenten jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja
 • valitaan hallituksen jäsenet
 • päätetään hallituksen jäsenten palkkioista
 • valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa sekä heille varatilintarkastajat.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai vähintään 1/10 äänioikeutetuista sitä vaatii.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

9§ Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai julkaisemalla kokouskutsu yhdistyksen verkkosivuilla.

Yhdistyksen hallitus

10§ Yhdistyksen asioita hoitaa vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljästä kuuteen (4-6) muuta varsinaista jäsentä sekä yhdestä neljään (1-4) varajäsentä. Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta muut tarvittavat henkilöt. Hallituksen toimikausi on kahden vuosikokouksen välinen aika.

Hallituksen velvollisuutena on ohjata yhdistyksen toimintaa, hoitaa yhdistyksen yhteiset asiat, vastata yhdistyksen taloudesta ja varojen hoidosta, hyväksyä ja esittää vuosikokoukselle toimintakertomus ja tilinpäätös, hyväksyä uudet jäsenet, kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, esittää asiat yhdistyksen kokouksille ja ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

11§ Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja, aina kaksi yhdessä, taikka hallituksen oikeuttama henkilö yksin.

Tilikausi ja tilintarkastus

12§ Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastaja vuodeksi kerrallaan.

Tilit ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta hallitukselle.

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Sääntöjen muuttaminen

13§ Näiden sääntöjen muuttamiseen ja yhdistyksen purkamiseen tarvitaan yhdistyksen kokouksen päätös, jota kannattaa ¾ annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta ja purkamisesta.

Yhdistyksen purkaminen

14§ Jos yhdistys puretaan, päätetään yhdistyksen viimeisessä kokouksessa, mihin päihteitä käyttävien, kuntoutujien ja heidän läheistensä asemaa parantavaan tarkoitukseen yhdistyksen varat käytetään. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.