Kolmannes päihde- ja mielenterveysjärjestöjen vapaaehtois- ja vertaistoimijoista tuntee väsymystä toimiessaan tehtävässään. Väsyminen on ennen kaikkea yhteydessä järjestön taholta liiallisiksi koettuihin
odotuksiin ja riittämättömäksi koettuun tukeen. Erityisen suuri riski uupumiseen on vertaistoimijoilla, jotka käyttävät toimintaan paljon aikaa saamatta siitä rahallista korvausta.

Tulokset selviävät Sari Jurvansuun ja Päivi Rissasen artikkelista, joka perustuu kymmenen päihde- ja mielenterveysjärjestön vertais- ja vapaaehtoistoimijoille kohdistettuun kyselyyn (N=165).

Hyvät toimintatavat tukevat jaksamista

Vertais- ja vapaaehtoistoimintaan osallistumisella on moninaisia myönteisiä vaikutuksia toimijan itsensä, tuen saajan ja palvelujärjestelmän toimivuuden kannalta. Myönteiset vaikutukset liittyvät esimerkiksi
toimijoiden sosiaalisiin suhteisiin, elämänlaatuun ja mahdollisuuteen osallistua mielekkääseen toimintaan. Vertais- ja vapaaehtoistoimijoilla on kuitenkin myös riski väsyä tehtävissään. Vertaistoimintaan käytetään paljon aikaa, siihen sitoudutaan vahvasti ja omasta viiteryhmästä kannetaan vastuuta. Järjestöjen tulee tukea jaksamista riittävillä tukitoimenpiteillä ja toiminnan riittävällä resursoinnilla. Tukitoimia voivat olla esimerkiksi riittävä työhön perehdytys, työnohjaus ja toimijoille asetettujen työn odotusten kohtuullistaminen. Näin voidaan turvata toiminnan kuntoutumista tukeva luonne.

MIPA-tutkimusohjelma

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma (MIPA) on A-klinikkasäätiön koordinoima ja STEA:n rahoittama kymmenen päihde- ja mielenterveysjärjestön sekä Diakonia-ammattikorkeakoulun
yhteishanke. Tukikohta ry on mukana hankkeessa. Hankkeessa tutkitaan järjestöjen toimintaprofiileja, palvelujen ja toimintojen tavoittamien kansalaisten hyvinvointia sekä vapaaehtoisuutta, vertaisuutta ja kokemusasiantuntijuutta järjestöissä.

Jurvansuu, Sari & Rissanen, Päivi (2018): Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden väsymisen ja uupumisen tunteet. Tietopuu: Tutkimussarja 1/2018.
https://www.a-klinikka.fi/tiedostot/Tietopuu_Tutkimussarja_1_2018.pdf

Lisätietoa

tutkija Sari Jurvansuu, Sininauhaliitto p. 0400 182353
www.a-klinikka.fi/mipa