SATU – tukea ja palveluohjausta sairaalaympäristössä

SATU-toiminta tarjoaa päihteitä käyttävien ja psyykkisesti oireilevien sairaalahoidon rinnalle motivoivaa palveluohjaus- ja tukitoimintaa. Toiminnalla tuetaan päihteitä käyttäviä sekä psyykkisesti oireilevia potilaita. SATU-toiminnassa palveluohjaaja ja kokemusasiantuntija toimivat työparina.

SATU-toiminnan avulla:

  • kartoitetaan asiakkaan elämäntilanne sekä avun ja tuen tarve
  • autetaan asiakasta löytämään itselleen parhaiten sopivat palvelut ja kootaan nämä palvelut hänen tuekseen
  • aktivoidaan asiakasta ja tuetaan häntä omien asioiden hoitamisessa sekä oman elämäntilanteensa haltuun ottamisessa
  • tarjotaan asiakkaalle kokemusasiantuntijuuden kautta vertaistukea ja kannustava esimerkki päihdekuntoutumisesta
  • pyritään herättämään asiakkaan muutosmotivaatio
  • valvotaan, että asiakkaan etu toteutuu hänen asioidessaan palvelujärjestelmässä
  • parannetaan asiakkaan elämänlaatua
  • vahvistetaan asiakkaan toimintakykyä ja itsenäistä elämää
  • varmistetaan, että asiakas saa tarvitsemansa tuen ja palvelut myös sairaalajakson jälkeisessä arjessaan
  • tarjotaan sairaalahenkilökunnalle tiedollisia ja taidollisia valmiuksia päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien asiakkaiden kohtaamiseen

SATU-toiminnassa palveluohjaaja, kokemusasiantuntija ja potilasta hoitava osasto tekevät yhteistyötä, jotta asiakas saisi tarvitsemansa palvelut ja tuen. Toiminnan tarkoitus on tukea ja täydentää kliinistä hoitotyötä ja tuoda sen rinnalle arvokas lisäresurssi. Ajatuksena on, että sairaalajakso on hyvä hetki tavoittaa asiakas ja motivoida häntä muutokseen.

SATU-toiminta valmentaa ja kouluttaa sairaaloiden henkilökuntaa päihteitä käyttävien ja psyykkisesti oireilevien kanssa tehtävään päihde- ja mielenterveystyöhön. Tarkoituksena on vahvistaa henkilökunnan valmiuksia kohdata päihteitä käyttäviä asiakkaita. Muun muassa kokemusasiantuntijuuden avulla voidaan auttaa hoitohenkilökuntaa ymmärtämään paremmin päihdeongelman luonnetta sairautena sekä siihen liittyvää problematiikkaa. SATU-toiminnalla pyritään myös vaikuttamaan myönteisesti asenneilmapiiriin.

Sairaalatyön lisäksi SATU-toiminta tekee yhteistyötä päihdepoliklinikoiden kanssa. Toisin kuin sairaalan kautta SATU-toimintaan tulevat asiakkaat, poliklinikan asiakkaat ovat päihde- ja mielenterveyspalveluiden piirissä. Ensikontakti asiakkaan kanssa tapahtuu päihdepoliklinikalla. Tapaamisia voidaan toteuttaa myös päihdepoliklinikan ulkopuolella asiakkaan omien toiveiden mukaan. 

Satu lyhyesti

SATU tarjoaa tukitoimintaa ja palveluohjausta päihteitä käyttäville ja psyykkisesti oireileville.

SATU:n palveluohjaaja ja potilasta hoitava osasto tekevät yhteistyötä, jotta asiakas saisi tarvitsemansa palvelut ja tuen.

Osoite: Opastinsilta 8 D

Lisätietoja

Miia Piho
toimintavastaava
puh. 044 489 0090
miia.piho(a)tukikohta.org

Pauliina Rantala
palveluohjaaja
puh. 044 777 1269
pauliina.rantala(a)tukikohta.org

Pepi Penttinen
vertaisohjaaja
pepi.penttinen(a)tukikohta.org
puh. 044 747 3627

Tietoa sivustolla käytettävistä evästeistä