Satu – palveluohjausta ja tukitoimintaa sairaalaympäristössä

Satu-projektissa kehitetään päihteitä käyttävien ja psyykkisesti oireilevien sairaalahoidon rinnalle motivoivaa palveluohjaus- ja tukitoimintaa. Toiminnalla tuetaan päihteitä käyttäviä sekä psyykkisesti oireilevia potilaita ja heidän läheisiään.

Satu-projektin palveluohjaus- ja tukitoiminnan avulla:

  • kartoitetaan asiakkaan elämäntilanne sekä avun ja tuen tarve
  • autetaan asiakasta löytämään itselleen parhaiten sopivat palvelut ja kootaan nämä palvelut hänen tuekseen
  • aktivoidaan asiakasta ja tuetaan häntä omien asioiden hoitamisessa sekä oman elämäntilanteensa haltuun ottamisessa
  • pyritään herättämään asiakkaan muutosmotivaatio
  • valvotaan, että asiakkaan etu toteutuu hänen asioidessaan palvelujärjestelmässä
  • parannetaan asiakkaan elämänlaatua
  • vahvistetaan asiakkaan toimintakykyä ja itsenäistä elämää
  • varmistetaan, että asiakas saa tarvitsemansa tuen ja palvelut myös sairaalajakson jälkeisessä arjessaan
  • tuetaan asiakkaan läheisiä

Projektissa palveluohjaaja ja potilasta hoitava osasto tekevät yhteistyötä, jotta asiakas saisi tarvitsemansa palvelut ja tuen. Toiminnan tarkoitus on tukea ja täydentää kliinistä hoitotyötä ja tuoda sen rinnalle arvokas lisäresurssi. Ajatuksena on, että sairaalajakso on hyvä hetki tavoittaa asiakas ja motivoida häntä muutokseen.

Projektissa myös valmennetaan ja koulutetaan sairaaloiden henkilökuntaa päihteitä käyttävien ja psyykkisesti oireilevien kanssa tehtävään päihde- ja mielenterveystyöhön. Näin on tarkoitus vahvistaa henkilökunnan valmiuksia kohdata näitä asiakkaita. Lisäksi pyritään vaikuttamaan myönteisesti asenneilmapiiriin.

Projektissa etsitään uusia tapoja tarjota tukitoimintaa ja tehdä palveluohjausta päihteitä käyttävien ja psyykkisesti oireilevien parissa. Lisäksi projektissa kehitetään läheistyötä ja vahvistetaan läheisten tukemista. Projektissa on tarkoitus hyödyntää vertaistoimijoiden osaamista toiminnan kehittämisessä.

Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) ja se toteutetaan vuosina 2014-2017.

Satu lyhyesti

Satu-projekti tarjoaa tukitoimintaa ja palveluohjausta päihteitä käyttäville ja psyykkisesti oireileville sekä heidän läheisilleen.

Projektissa palveluohjaaja ja potilasta hoitava osasto tekevät yhteistyötä, jotta asiakas saisi tarvitsemansa palvelut ja tuen.

Lisätietoja

Miia Piho
projektivastaava
puh. 044 489 0090
miia.piho(a)tukikohta.org

Pauliina Rantala
palveluohjaaja
pauliina.rantala(a)tukikohta.org
puh. 044 777 1269