Diakonia-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija (YAMK) Tiina-Tuulikki Puumalaisen opinnäytetyö Monitoimijainen yhteistyö Haartmanin ja Malmin päivystyssairaaloiden päihde- ja mielenterveystyössä : työntekijöiden kokemuksia Satu-projektista on valmistunut. Puumalainen tutki opinnäytetyössään, millaisia kokemuksia päivystyssairaaloiden työntekijöillä on monitoimijaisesta yhteistyöstä Tukikohta ry:n SATU-projektin kanssa sekä miten SATU-projektia on toteutettu päivystyssairaaloissa.

Aineisto kerättiin fokusryhmähaastatteluina ja analyysimenetelmänä oli teema-analyysi. Puumalaisen opinnäytetyön mukaan SATU-projektilla on ollut merkittävä rooli tiennäyttäjänä ja polun raivaajana uudenlaisen työmallin kehittämisessä asiakaslähtöisessä päihdetyössä. Monitoimijaisen yhteistyön merkittävimmät kehittämisalueet liittyvät opinnäytetyön mukaan neljään avaintekijään: asiakkaan näkökulman vahvistamiseen, verkoston dialogin lisäämiseen, tiedottamiseen sekä monitoimijaiseen rajapintatyöskentelyn todentumiseen asiakkaan jatkohoidossa. Opinnäytetyö on luettavissa sähköisessä opinnäytetietokannassa täällä.