Laurea-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija Ella Halmelan Tukikohta ry:lle laatima opinnäytetyö ”Asiakaskokemuksia sosiaalisesta kuntoutuksesta Jälkipolku-päihdekuntoutusohjelmassa” on valmistunut. Opinnäytetyötä varten haastateltiin viittä Jälkipolun nykyistä tai entistä asiakasta. Lisäksi taustamateriaalina hyödynnettiin Jälkipolun työntekijöiden haastatteluja. Puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla kerätty aineisto analysoitiin sisällönanalyysin keinoin.

Halmelan saamien tulosten mukaan Jälkipolun sosiaalisessa kuntoutuksessa korostui motivoinnin, kannustamisen ja innostavan ilmapiirin luomisen merkitys. Ohjaajien rooli tällaisen ilmapiirin synnyttäjinä oli tärkeä. Työntekijöiden keskinäinen erilaisuus ja roolit ohjauksessa mahdollistivat sen, että kunkin kuntoutujan oli mahdollista luoda luottamussuhde johonkin kuntoutuksen työntekijään. Jälkipolku-kuntoutusjakson sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu erilaisiin kulttuurikohteisiin tutustumista, uusien aktiviteettien ja harrastemahdollisuuksien kokeilua sekä liikuntaa. Haastateltavat kokivat, että sosiaalisen kuntoutuksen kautta elämään oli tullut uusia harrastuksia myös vapaa-ajalla ja että näiden harrastusten merikitys omassa arjessa oli suuri. Kaiken kaikkiaan Jälkipolun toiminnalla katsottiin olevan myönteinen vaikutus haastateltujen sosiaaliseen vuorovaikutukseen ohjauksen ja vertaisoppimisen ansiosta.

Halmelan opinnäytetyö on julkaistu sähköisessä muodossa ja se on kokonaisuudessaan luettavissa Theseus-palvelussa.

Tietoa sivustolla käytettävistä evästeistä