Muut julkaisut ja opinnäytetyöt

Tukikohta ry:n julkaisuihin kuuluu erilaisten raporttien, tutkimusten ja työmallien lisäksi myös opinnäytetöitä ja muutamia kaunokirjallisempia teoksia. Esimerkiksi runous tai esseetyyppinen kirjallisuus voi tavoittaa jotakin sellaista, mitä tutkimus- tai tietokirjallisuus ei tavoita, ja onnistua näin puhuttelemaan lukijaansa eri tavalla.

Baobabpuussa ei ole piikkejä – Senegal suomalaisin silmin

Margherita Zilliacus & Pekka Niittyvirta (2015)

BAOBABPUUSSA_EI_OLE_PIIKKEJÄ_kansiKirja kertoo kohtaamisista ja yhteentörmäyksistä suomalaisen ja senegalilaisen kulttuurin välillä. Se pohtii kahden kulttuurin välisiä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia suomalaisesta näkökulmasta senegalilaista arkea käsittelevien pienten tarinoiden kautta. Kirjan kertojana on Länsi-Afrikassa paljon matkustellut ja kehityskysymyksiin perehtynyt kirjailija Margherita Zilliacus. Pääroolissa ovat Zilliacuksen elämänmakuiset tarinat ja niiden henkilöhahmot sekä valokuvaaja Pekka Niittyvirran upeat kuvat. Lisäksi kirjassa on kuvia senegalilaiselta valokuvaaja Mamadou Behan Tourélta. Tarinat on kääntänyt ruotsista Jaana Novitskij. Teos on luettavissa sähköisesti täällä. Se on syntynyt Tukikohta ry:n kehitysyhteistyöhankkeen sivuprojektina ja on Ulkoministeriön rahoittama.

Halu

Johanna Vuorimies (2013)

runokirja_kansi

Johanna Vuorimiehen runoteos ”Halu” kertoo nuoren naisen tarinan päihdemaailmasta toipumisen tielle. Teoksessa kuvataan herkällä ja aidolla tavalla niitä tunteita ja ajatuksia, joita päihteiden käyttö ja kuntoutuminen saa ihmisessä aikaan. Runojen kautta on myös mahdollisuus saada asiakkaan ääni kuuluviin. Teos antaa tukea ja toivoa elämänmuutosta haluaville, päihteitä käyttäville ja kuntoutuville ihmisille ja heidän läheiselleen. Muutos on mahdollista, kun on halua. Teosta voi tilata yhdistyksestä 10 euron hintaan. Voit lukea teoksen myös sähköisessä muodossa täältä.

Opinnäytetyöt

Sosionomiopiskelijat (AMK) Anniina Rae ja Irina Kaarnakari tutkivat Metropolia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyössään asiakkaiden kohtaamista Tukikohta ry:n työntekijöiden näkökulmasta. Opinnäyte oli nimeltään “ET ihmisel’ kantais ne siivet. Kohtaaminen Tukikohta ry:n työntekijöiden silmin”. “Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että kohtaaminen on ammattiosaamista. Kohtaaminen on vuorovaikutussuhteen pohja, jolle työntekijä ja asiakas ryhtyvät rakentamaan tavoitteellista yhteistyösuhdettaan. Kohtaaminen pitää sisällään vuorovaikutuksen, dialogisuuden, luottamuksen, avoimuuden sekä rehellisyyden. Nämä asiat huomioimalla voi syntyä kohtaaminen, jossa aito dialogi ja luottamus syntyvät ja saavat tilaa”, Rae ja Kaarnakari kirjoittavat. Opinnäytetyö on julkaistu kokonaisuudessaan sähköisesti Theseus-palvelussa ja on luettavissa täällä.

Laurea-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija (AMK) Ella Halmelan Tukikohta ry:lle laatima opinnäytetyö ”Asiakaskokemuksia sosiaalisesta kuntoutuksesta Jälkipolku-päihdekuntoutusohjelmassa” on valmistui keväällä 2018. Halmelan saamien tulosten mukaan Jälkipolun sosiaalisessa kuntoutuksessa korostui motivoinnin, kannustamisen ja innostavan ilmapiirin luomisen merkitys. Ohjaajien rooli tällaisen ilmapiirin synnyttäjinä oli tärkeä. Työntekijöiden keskinäinen erilaisuus ja roolit ohjauksessa mahdollistivat sen, että kunkin kuntoutujan oli mahdollista luoda luottamussuhde johonkin kuntoutuksen työntekijään. Jälkipolku-kuntoutusjakson sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu erilaisiin kulttuurikohteisiin tutustumista, uusien aktiviteettien ja harrastemahdollisuuksien kokeilua sekä liikuntaa. Haastateltavat kokivat, että sosiaalisen kuntoutuksen kautta elämään oli tullut uusia harrastuksia myös vapaa-ajalla ja että näiden harrastusten merikitys omassa arjessa oli suuri. Kaiken kaikkiaan Jälkipolun toiminnalla katsottiin olevan myönteinen vaikutus haastateltujen sosiaaliseen vuorovaikutukseen ohjauksen ja vertaisoppimisen ansiosta. Halmelan opinnäytetyö on julkaistu sähköisessä muodossa ja se on kokonaisuudessaan luettavissa Theseus-palvelussa.

Diakonia-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija (YAMK) Tiina-Tuulikki Puumalaisen opinnäytetyö Monitoimijainen yhteistyö Haartmanin ja Malmin päivystyssairaaloiden päihde- ja mielenterveystyössä : työntekijöiden kokemuksia Satu-projektista valmistui syksyllä 2017. Puumalainen tutki opinnäytetyössään, millaisia kokemuksia päivystyssairaaloiden työntekijöillä on monitoimijaisesta yhteistyöstä Tukikohta ry:n SATU-projektin kanssa sekä miten SATU-projektia on toteutettu päivystyssairaaloissa. Puumalaisen opinnäytetyön mukaan SATU-projektilla on ollut merkittävä rooli tiennäyttäjänä ja polun raivaajana uudenlaisen työmallin kehittämisessä asiakaslähtöisessä päihdetyössä. Monitoimijaisen yhteistyön merkittävimmät kehittämisalueet liittyvät opinnäytetyön mukaan neljään avaintekijään: asiakkaan näkökulman vahvistamiseen, verkoston dialogin lisäämiseen, tiedottamiseen sekä monitoimijaiseen rajapintatyöskentelyn todentumiseen asiakkaan jatkohoidossa. Opinnäytetyö on luettavissa sähköisessä opinnäytetietokannassa täällä.

Diakonia-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija (YAMK) Minna Viertorinteen opinnäytetyö Läheisten kokemuksia huumeita käyttävän rinnalla valmistui syksyllä 2017. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä näkyväksi huumeita käyttävien henkilöiden läheisten elämäntilannetta ja saada tietoa siitä, miten läheiset kuvaavat elämänsä huumeita käyttävän rinnalla ja mitä asioita he pitävät merkityksellisenä.  Läheiset kuvailivat arkielämän vaikeuksia, joita huumeiden käyttö oli tuonut läheisen elämään. Jatkuva hätä ja huoli huumeita käyttävästä vaikutti läheisen jaksamiseen ja heidän elämäänsä varjostivat myös häpeän ja syyllisyyden tunteet. Vuosia jatkunut kuormittava elämäntilanne vaikutti läheisen selviytymiseen, terveyteen ja toimintakykyyn. Tutkimuksen mukaan huumeita käyttävien läheiset tarvitsevat asiantuntevaa ammatillista tukea vaikeassa elämäntilanteessa. Opinnäytetyö on luettavissa sähköisesti täällä.

Diakonia-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija Johanna Helanderin opinnäytetyö Tukikohta ry:n kuntouttavan työtoiminnan merkitys päihdekuntoutujalle valmistui keväällä 2016. Opinnäytetyön mukaan kuntouttavan työtoiminnan merkityksellisiä tekijöitä kuntoutujien tulevaisuuden kannalta olivat toiminnan yksilöllisyys ja riittävä ohjaus. Kuntoutujat kokivat tulleensa yksilöllisesti huomioiduiksi ja ohjausta oli aina saatavilla. Myös työtehtävissä kuntoutujat otettiin huomioon yksilöinä, toiminnan suunnittelussa otettiin huomioon jokaisen yksilölliset vahvuudet. Kuntouttavan työtoiminnan avulla kuntoutujat olivat saaneet uudenlaista sisältöä elämäänsä. Sosiaaliset suhteet olivat helpottuneet ja toiminnan aikana oli tapahtunut henkistä kasvua. Toiminta oli tukenut päihteettömyyttä ja antanut valmiuksia opiskeluun ja työelämään. Voit tutustua opinnäytetyöhön täällä.

Diakonia-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija Hede Kumpulaisen Tukikohta ry:lle tekemä opinnäytetyö Päihteitä käyttävän asiakkaan kohtaaminen valmistui toukokuussa 2013. Opinnäytetyössään Kumpulainen selvitti, millaista on asiakkaan hyvä kohtaaminen, minkälaisia vaikutuksia sillä on asiakkaan elämään ja mitä vaikutuksia on, jos asiakas jää kohtaamatta. Opinnäytetyön yhteenveto ja johtopäätökset olivat, että Tukikohta ry:ssä asiakas kohdataan laadukkaasti ja järjestön arvot kohtaavat käytännön. Voit tutustua opinnäytetyöhön sähköisesti täällä.

Diakonia-ammattikorkeakoulu on julkaissut keväällä 2009 Kaarina Aution ja Henna Rauhalan opinnäytetyönään tekemän tutkimuksen järjestön Avointen ovien toiminnasta. Tutkimus on nimeltään Avoimet ovet. Miten toiminta tukee nuoria huumeiden käyttäjiä ja mitä he tarvitsevat asiakkaina. Se on luettavissa sähköisesti Diakin opinnäytetietokannan kautta. Voit lukea tutkimuksen sähköisessä muodossa täältä.

Lisätiedot ja kirjatilaukset

Ota yhteyttä osoitteeseen info(a)tukikohta.org

Tietoa sivustolla käytettävistä evästeistä