Arvot ja strategia

Järjestön arvot ovat koko toiminnan läpileikkaavia periaatteita. Ne näkyvät strategiassamme, asiakastyössämme sekä kaikessa muussakin toiminnassamme, kuten työyhteisömme vuorovaikutuksessa, hallinnollisessa kehittämistyössä, vaikuttamistoiminnassa sekä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Arvomme:

Asiakaslähtöisyys

Järjestön toiminta tähtää päihteitä käyttävien, kuntoutujien ja läheisten palveluiden ja yhteiskunnallisen aseman parantamiseen. Järjestön toiminta nousee asiakaskunnan tarpeista ja siinä kuuluu asiakkaan ääni.

Kunnioittava kohtaaminen

Kunnioittava kohtaaminen on arvostavaa, toiset huomioonottavaa ja suvaitsevaa vuorovaikutusta, jossa ihminen hyväksytään tasa-arvoisena toimijana.

Osallisuus

Osallisuus on kuulumista yhteisöön, kuulluksi tulemista ja osallisuutta yhteiseen ja yksilöä koskevaan päätöksentekoon.

Avoimuus

Avoimuus tarkoittaa toiminnan ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä, avointa vuorovaikutusta ja avointa yhteistyötä kumppaneiden kanssa.

Luotettavuus

Tukikohta ry toimii sovittujen periaatteiden mukaisesti ja on luotettava yhteistyökumppani. Järjestön palveluissa voi asioida luottamuksellisesti.

Strategiamme:

Tarjoamme tukea ja kohtaamista päihteitä käyttäville, kuntoutujille ja läheisille. Kehitämme ja tuotamme palveluja. Vaikutamme yleiseen asenneilmapiiriin ja kohderyhmiemme kohtaamiin yhteiskunnallisiin epäkohtiin. Parannamme kohderyhmiemme yhteiskunnallista asemaa. Mahdollistamme osallisuutta, vahvistamme itsenäistä toimijuutta ja elämänlaatua.

Toiminnan päämäärä

Tavoitteenamme on, että päihteitä käyttävien, päihdekuntoutujien ja heidän läheistensä osallisuus ja kokemus kuulumisesta yhteisöön vahvistuu Tukikohta ry:ssä ja myös laajemmin yhteiskunnassa. Meidät tunnetaan asiantuntijaorganisaationa ja aktiivisena yhteiskunnallisena vaikuttajana. Järjestömme palvelut ovat laadukkaita ja vastaavat kohderyhmiemme tarpeisiin. Perustanamme on hyvinvoiva organisaatio, jonka talous on vakaa ja henkilöstö ammattitaitoista sekä sitoutunutta.

Toiminnan painopistealueet

Strategiset painopistealueemme vuosille 2017-2021 on osallisuuden mahdollistaminen, laadukkaiden palveluiden tuottaminen sekä vaikuttamistoiminnan vahvistaminen.

Tukikohta: strategia