Historia

Tukikohta ry (aiemmin Omaiset Huumetyön Tukena ry) perustettiin vuonna 2000 jatkamaan edellisenä vuonna käynnistynyttä huumeita käyttävien nuorten ja heidän läheistensä vertaisryhmätoimintaa. Helsingin kaupunki oli myöntänyt vuonna 1999 toiminta-avustusta nuorisoasiainkeskuksen kanssa yhteistyössä toteutettavaan huumeita käyttävien nuorten ryhmätoimintaan. Aluksi toimintaa pyöritettiin vapaaehtoisvoimin ja hyvin pienellä budjetilla. Kun Tukikohta ry kesäkuussa 2000 merkittiin yhdistysrekisteriin, alkoi toiminta pikkuhiljaa vakiintua ja saada myös muuta rahoitusta.

Järjestön ensimmäinen tukija oli Lapsi ja Luonto Säätiö, joka myönsi avustusta huumeita käyttävien nuorten leiritoimintaan. Vuonna 2001 RAY (nykyinen STEA) tuli mukaan tukemaan järjestön toimintaa. Keväällä 2002 valmistui toimintaa ja järjestöä perustamassa olleen Jaana Novitskij’in tekemä opinnäytetyö huumeita käyttävien nuorten ryhmätoiminnasta ja vuonna 2006 julkaistiin samaa aihetta käsitellyt työkirja ”Muutoksen mahdollisuus huumetyössä – ET-ohjaajan käsikirja”. Työkirja nivoi käytännön työstä saadun kokemuksen vahvasti ryhmänohjaajan arkeen ja tarjosi mallin ryhmämuotoiseen haittoja vähentävään ja ammatillisesti ohjattuun vertaisryhmätoimintaan.

Huumeita käyttävien nuorten ryhmätoiminnasta alkunsa saanut järjestö on sittemmin laajentanut toimintaansa voimakkaasti. Ryhmätyön ja ryhmädynamiikan osaamista sekä vertaistukea hyödynnetään yhä vahvasti järjestön tarjoamissa palveluissa. Huumeita käyttävien ryhmätoiminnan sekä läheisille suunnatun vertaisryhmätoiminnan ohelle on tullut matalan kynnyksen tukipalveluita ja palveluohjausta tarjoava kohtaamispaikka ”Avoimet ovet”. Jälkikuntoutuksen tarpeessa oleville asiakkaille tarjotaan avokuntoutusta Jälkipolku hoito-ohjelmassa ja korvaushoidossa oleville asiakkaille Korvaushoidon Jälkipolku hoito-ohjelmassa. Päihteitä käyttäville tai päihteidenkäytön lopettaneille on tarjolla koulutusta omien verkostojensa tukemiseen vertaistoiminnan kautta (Osis). Satu-hankkeessa tukipalveluita ja palveluohjausta viedään sairaaloihin päihdepotilaiden tueksi. Suunta- ja OK-hankkeet tarjoavat työelämävalmiuksia vahvistavaa kurssitoimintaa päihdekuntoutujille sekä opioidikorvaushoidossa oleville. Lisäksi järjestö tarjoaa tuki- ja neuvontapalveluita sekä virkistystoimintaa päihteitä käyttävien läheisille.

Vuosina 2009-2015 järjestö teki myös kehitysyhteistyötä Senegalissa, jossa Tukikohta ry on mukana kehittämässä maan oloihin soveltuvaa huumekuntoutusmallia. Projekti on Ulkoministeriön rahoittama ja siitä julkaistiin teos Sopi Jikko -työmalli. Huumekuntoutusta Senegalissa.

Tänä päivänä Tukikohta ry työllistää 20 päätoimista työntekijää, lisäksi on muutamia tuntityöntekijöitä. Järjestö toimii aktiivisesti päihteitä käyttävien, kuntoutuvien ja heidän läheistensä palveluiden ja yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi. Järjestö harjoittaa myös julkaisutoimintaa ja tarjoaa koulutusta sosiaali- ja päihdealan ammattilaisille. Järjestö on vahva päihdealan asiantuntijaorganisaatio ja yhteiskunnallinen keskustelija, joka pyrkii nostamaan esiin päihteitä käyttävien ja heidän läheistensä kohtaamia haasteita ja heidän tarpeitaan asiakasryhmänä.

Tietoa sivustolla käytettävistä evästeistä