Kuva_Kirves_vuosikirja

Tukikohta ry – 20 vuotta merkityksellisiä kohtaamisia

Omaiset Huumetyön Tukena ry, nykyinen Tukikohta ry perustettiin vuonna 2000. Perustamisen taustalla oli tarve tukea päihteitä käyttäviä nuoria, jotka olivat täysin palveluiden ulkopuolella. Alkuaikoina toiminta pyöri pienellä budjetilla ja vapaaehtoisvoimin. Vuosien varrella järjestön toiminta on laajentunut ja vakiintunut. Vuonna 2015 järjestö muutti nimensä Tukikohta ry:ksi. Kahden vuosikymmenen aikana järjestömme on kasvanut ja juurtunut tärkeäksi osaksi pääkaupunkiseudun päihdepalvelujärjestelmää. Tänä päivänä tarjoamme matalan kynnyksen päihdepalveluita, päihdekuntoutusta ja läheisten tukipalveluita. Vaikutamme yleiseen asenneilmapiiriin ja päihteitä käyttävien, päihdekuntoutujien ja heidän läheistensä kohtaamiin yhteiskunnallisiin epäkohtiin.

JÄRJESTÖN PERUSTAMISESTA tulee tänä vuonna kuluneeksi 20 vuotta. Olemme viettäneet juhlavuotta teemalla “20 vuotta merkityksellisiä kohtaamisia”. Koronatilanteesta johtuen vuosi on ollut poikkeuksellinen. Juhlavuoden suunnitelmat menivät monilta osin uusiksi ja vuosijuhla jouduttiin siirtämään myöhempään, sopivampaan ajankohtaan. Vuoden aikana olemme kuitenkin nostaneet sosiaalisen median puolella esille tapahtumia järjestön toimintavuosien varrelta. Olemme esitelleet järjestötyömme arkea ja työntekijöitämme sekä nostaneet esille asiakkaiden kertomana, minkälaista on heidän mielestään hyvä kohtaaminen.

Olemme rakentaneet palvelukokonaisuuden, jossa asiakas ei jää missään elämäntilanteessa yksin tai vaille tukea.

TUKIKOHTA RY ON vahva päihdealan asiantuntijaorganisaatio, yhteiskunnallinen keskustelija sekä vaikuttaja. Olemme rakentaneet palvelukokonaisuuden, jossa asiakas ei jää missään elämäntilanteessa yksin tai vaille tukea. Kehitämme jatkuvasti palveluitamme, jotta palvelukokonaisuus toimisi joustavasti ja vastaisi aina asiakkaiden tuen tarpeisiin. Vuosien varrella jokainen hanke, joka on käynnistetty Veikkauksen tuotoilla, jatkuu edelleen. Se, että yksikään toiminta ei ole päättynyt, on mielestäni merkittävä saavutus ja kertoo siitä, että palvelumme ovat olleet vaikuttavia ja onnistuneet tukemaan ihmisiä erilaisissa elämän solmukohdissa.

TOIMINTAMME PERUSTANA ON hyvinvoiva työyhteisö. Tällä hetkellä Tukikohta ry työllistää 22 päätoimista työntekijää. Työllistämme myös kuntoutujia ja muita vapaaehtoisia. Työhyvinvointi muodostaa tärkeän perustan jaksamiselle ja järjestön perustehtävän toteuttamiselle. Hyvä työilmapiiri ei ole itsestäänselvyys, vaan sitä tulee jatkuvasti kehittää ja ylläpitää. Osallisuus ja se, että jokaisella työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa toimintatapojemme ja käytäntöjemme kehittämiseen, on tärkeää. Meillä työntekijät pääsevät käyttämään ja kehittämään osaamistaan.

Työntekijämme ovat myös kertoneet, että työhyvinvointia ovat edistäneet muun muassa tsemppaus ja kannustus, osaamisen jakaminen yhteisten päämäärien saavuttamiseksi, avoimuus, huumori, tasa-arvoinen kohtaaminen niin työyhteisön sisällä kuin asiakkaiden kanssa, keskinäinen luottamus ja mahdollisuus tehdä työtä omalla persoonalla.

Olen saanut olla mukana järjestön toiminnassa jo yli 18 vuotta. Sinä aikana olen päässyt työskentelemään upeiden ja osaavien ihmisten kanssa. Ensimmäiseksi haluan esittää lämpimät kiitokset järjestön perustajajäsenille Jaana Novitskijille ja Anne Puonnille. Heidän ajatuksensa siitä, että päihteitä käyttävät tulee kohdata kunnioittavasti ja kokonaisvaltaisesti, on yhä yksi keskeisimmistä arvoista toiminnassamme. Haluan kiittää myös kaikkia entisiä ja nykyisiä työntekijöitämme työpanoksesta, jonka he ovat antaneet eri toiminnoillemme ja koko järjestöllemme. Kiitän myös järjestömme hallitusta, joka on hoitanut tehtäväänsä vastuullisesti ja tuonut vahvaa asiantuntemusta koko järjestölle. Kiitos myös lukuisille yhteistyökumppaneillemme. Yhteistyö eri toimijoiden, kuten kuntien ja järjestöjen kanssa, on ollut vahvaa läpi järjestön historian, ja sen merkitys tulee jatkossa kasvamaan entisestään.

MUTTA MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN? Vuosien varrella päihdehoitojärjestelmä on kehittynyt ja laajentunut. Osaaminen on myös monelta osin vahvistunut. Päihdehoitojärjestelmään liittyy kuitenkin lukuisia haasteita, joita on kyettävä nyt ja tulevaisuudessa ratkomaan.

Päihdehoitojärjestelmään liittyy kuitenkin lukuisia haasteita, joita on kyettävä nyt ja tulevaisuudessa ratkomaan.

Järjestömme on huolestuneena seurannut tilastoja, jotka kertovat huumekuolemien ja ongelmakäytön määrän kasvusta. Hoitoon pääsy ja hoidon tarpeen arvioinnit voivat kestää pahimmillaan kuukausia ja palveluiden piirissä on vain murto-osa niistä ihmisistä, jotka hyötyisivät palveluista. Palveluiden saatavuudessa on myös suurta alueellista vaihtelua.

Tilanne on kestämätön ja vaatii reagointia. Meidän tulisi panostaa ihmisten motivointiin ja saattamiseen avun ja tuen piiriin. Avun etsimisen ja hoitoon hakeutumisen ei tulisi aiheuttaa ihmisille lisäkuormitusta, epävarmuutta hoidon saannista tai kokemusta siitä, ettei ole tullut kuulluksi. Ihmisten tulee voida luottaa siihen, että apua on saatavilla silloin, kun sitä tarvitsee. Hoitoon tulee päästä viipymättä. Hyvän kohtaamisen merkitystäkään ei tule unohtaa: kun ihminen rohkaistuu hakemaan apua, on sitä tarjottava arvostavan ja yksilöllisen kohtaamisen kautta. Tarvitsemme myös uudenlaisia keinoja puuttua käytöstä aiheutuviin ongelmiin ja terveyshaittoihin. Näitä ovat esimerkiksi päihteiden käytön rangaistavuudesta luopuminen sekä uudet haittoja vähentävän työn menetelmät, kuten huumeiden valvotut käyttötilat ja ainetunnistus.

Ennen kaikkea tarvitsemme kokonaisvaltaista näkökulmaa, jossa haittoja vähentävää ja kuntouttavaa päihdetyötä ei nähdä toisilleen vastakkaisina, vaan yhtenä laajana kokonaisuutena, johon sisältyy erilaisia, toisiaan täydentäviä työmuotoja. Tarvitsemme monipuolisia, erilaisiin tuen ja tiedon tarpeisiin vastaavia palveluita: niin ehkäisevää työtä, matalan kynnyksen palveluita kuin pitkäkestoista päihdekuntoutustakin. Ratkaisujen löytämisen edellytyksenä on vahva ja tavoitteellinen yhteistyö kuntien, päättäjien, järjestöjen sekä palveluiden käyttäjien kesken. Haluan nähdä tulevaisuudessa järjestelmän, joka pystyy tarjoamaan avun tarpeessa oleville ihmisille tukea oikea-aikaisesti. Vahvaa osaamista ja auttamisen halua meiltä sosiaali- ja terveysalan toimijoilta kyllä löytyy.

Kiitos kuluneesta vuodesta ja juhlitaan kasvotusten, kun se on mahdollista. Kohtaamisiin!

Ron Furman

toiminnanjohtaja, Tukikohta ry

Lue seuraavaksi

“Näkisivätpä he kokonaisuuden, ihmisen” -Tukikohta ry tuo esille päihteitä käyttävien asiakkaiden palvelukokemuksia

17.6.2024

Tukikohta ry nostaa somekanavissaan kesäkuun aikana esille päihteitä käyttävien asiakkaiden kokemuksia palvelujärjestelmän toimivuudesta. Kokemukset perustuvat asiakkaille tehtyyn kyselyyn. Tukikohdan Anne Puonti lisäksi kertoo, miten palvelujärjestelmän haasteet näkyvät hänen työssään palveluohjaajana.

Tukikohdan toiminta kesällä 2024

11.6.2024

Kesä vaikuttaa joidenkin palveluidemme aukioloaikoihin. Katso tarkempi tieto kesän ajan toiminnastamme!