Kolmannen sektorin hybridisaatiolla viitataan kehitykseen, jossa järjestötoimintaan omaksutaan enenevässä määrin julkisen ja yrityssektorin periaatteita esimerkiksi ostopalvelutuotantoon
osallistumisen ja palkatun ammattihenkilökunnan lisäämisen kautta.

Kehitys näkyy ostopalveluja tuottavissa ja työntekijöitä palkanneissa päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä vapaaehtoistoiminnan merkityksen vähenemisenä. Kehitys heijastuu myös
yhdistysten toiminnan kehittämiseen. Hybridiorganisaatioissa kehittämistarpeina korostuvat palvelutoiminnan ja rahoituspohjan kehittäminen, muissa yhdistyksissä tarve tukea ja rekrytoida
vapaaehtois- ja vertaistoimijoita. Näkemykset vapaaehtoistoimijoiden määrän kehityksestä olivat kuitenkin erityisen pessimistisiä yhdistyksissä, jotka toimivat puhtaasti vapaaehtoisvoimin.

Tulokset selviävät Sari Jurvansuun ja Päivi Rissasen artikkelista, joka perustuu Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman (MIPA) järjestökyselyyn. Kyselyyn vastasi 87 päihde- ja
100 mielenterveysyhdistystä keväällä 2016.

Vapaaehtoiset tuovat toimintaan uskottavuutta

Tutkimuksen mukaan valtaosa paikallisista päihde- ja mielenterveysyhdistyksistä toimi joko ilman palkattuja työntekijöitä tai oli ns. pintapuolisia hybridejä, joissa työntekijöiden määrä suhteessa
vapaaehtoistoimijoihin on vähäinen. Työntekijöillä on paikallisyhdistyksissä kuitenkin tärkeä merkitys vapaaehtoistyön organisoijina ja tukijoina. Vain viidennes yhdistyksistä tuotti
ostopalveluja.

Tutkijoiden mukaan päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä on syytä säilyttää monipuoliset vapaaehtoistoimintaan osallistumisen mahdollisuudet, jotta kohderyhmän näkemykset pääsevät
riittävästi esille. Kyse on myös uskottavuudesta ja luottamuksesta, jota vertaisuus ja vapaaehtoisuus tuovat järjestöjen toimintaan. Etenkin päihdejärjestöjen toimintaan osallistumisen
aste on ollut perinteisesti alhainen, eikä kynnystä tulisi korottaa liiallisilla vaatimuksilla.

MIPA-tutkimusohjelma

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma (MIPA) on A-klinikkasäätiön koordinoima, STEA:n rahoittama, kymmenen päihde- ja mielenterveysjärjestön sekä Diakonia ammattikorkeakoulun
yhteishanke, jossa myös Tukikohta ry on mukana. Hankkeessa tutkitaan järjestöjen toimintaprofiileja, palvelujen ja toimintojen tavoittamien kansalaisten hyvinvointia sekä vapaaehtoisuutta, vertaisuutta ja kokemusasiantuntijuutta järjestöissä.

Jurvansuu, Sari & Rissanen, Päivi (2017): Päihde- ja mielenterveysyhdistysten vapaaehtoistoiminta
kolmannen sektorin hybridisaatiokehityksen näkökulmasta. Tietopuu: Tutkimussarja 1/2017.
(linkki tutkimuksen nimestä) http://www.a-klinikka.fi/tiedostot/Tietopuu_Tutkimussarja_1-2017.pdf

Lisätietoa: Tutkija Sari Jurvansuu, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry p. 046-6601290